• > News & Events
  • > 공지사항

노아 작가의 <실.지.멸> 코미코 오픈!
 글쓴이 : 재담미디어
URL 주소복사    조회 : 14,493  
   http://comico.toast.com/titles/2351 [4504]

노아 작가의
          [실례지만 잠시 지구 좀 멸망시키겠습니다] 코미코 오픈!

실지멸.JPG
 

                                                                      
                                    그 날, 세상이 우리보고 죽으라고 했다.
                                    지구멸망의 원인은 우리들 중 '누군가'. 
                                  18세 소년소녀들의 억울한 서바이벌 게임. 
                                        
                                            매주 화요일 코미코 연재
                                     
                                                       <실.지.멸> click! 

 
   
 

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '34.205.93.2'

145 : Table './hitman142/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/bbs/board.php