• > Artist & Contents
  • > 연재작

우투리
 글쓴이 : 재담미디어
조회 : 6,262  

 
□ 작품명 : 우투리
□ 작가 : 이재헌/임재원
□ 장르 : 시대극 / 액션
□ 연재매체 : 코미카
□ 연재요일 : 매주 수요일
□ 내용 :  "유성이 떨어졌다. 일곱 명의 날개 달린 아이가 태어났으며,
                    이 영웅들 중 하나가 이 나라의 왕이 될 것이다." 
                   그리고 단 한 명, 날개를 뜯기지 않은 아이가 있었다.
              
우투리.JPG
 


 
   
 

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '18.204.227.117'

145 : Table './hitman142/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/bbs/board.php